SET A
Offering your all-time favourite international drinks that you will surely enjoy! All drinks are a MUST TRY!
COCKTAILS                        Alcohol level
Margarita                              OOOOO
Mojito                                    OOOOO
Tequila Sunrise                    OOOOO
Mango Collins                       OOOOO
Blue Hawaii                           OOOOO
Cosmopolitan                       OOOOO
Black Russian                      OOOOO
Amaretto Sour                      OOOOO
Zombie                                  OOOOO
Sex on the beach                 OOOOO
SHOOTERS                        Alcohol level
Daiquiri                                 OOOOO
Blowjob                                OOOOO
Melon Ball                            OOOOO
Rainbow                               OOOOO
Jelly shots                          OOOOO
Bloody Brain                        OOOOO
Summer shot                      OOOOO
4th of July                           OOOOO
Dr. Pepper                            OOOOO
Flaming Lamborghini         OOOOO
Mobile Bar Philippines
SET B
Mixed set of cocktails, mocktails and shooter drinks that will certainly keep your guests in a state of elation ​
MOCKTAILS (non- alcoholic)  
Appletini                                    
Shirley Temple                             
Cinderella      
COCKTAILS                  Alcohol level
Margarita                    OOOOO                 Screwdriver                 OOOOO
Mojito                           OOOOO    
Mango Collins              OOOOO
Zombie                         OOOOO    
Hara Kiri                        OOOOO
Lycheetini                     OOOOO    
Amaretto Sour               OOOOO
Blue Hawaii                   OOOOO                            
SHOOTERS            Alcohol level              
Blowjob                          OOOOO
Jelly shots                    OOOOO
Red Headed                   OOOOO
Daiquiri                           OOOOO
Melon Ball                      OOOOO
Rainbow Shot                 00000
Summer shot                 00000
Flaming Lamborghini     00000

© 2020 Mixed Mobile Bar Philippines / Mixed Drink Nation Co.