top of page
SET A
Offering your all-time favourite international drinks that you will surely enjoy! All drinks are a MUST TRY!

COCKTAILS                   Alcohol level
Margarita                                    OOOOO
Mojito                                          OOOOO
Tequila Sunrise                           OOOOO
Mango Collins                            OOOOO
Blue Hawaii                                OOOOO
Cosmopolitan                             OOOOO
Black Russian                            OOOOO
Amaretto Sour                            OOOOO
Zombie                                       OOOOO
Sex on the beach                       OOOOO


SHOOTERS 
                     Alcohol level
Daiquiri                                       OOOOO
Blowjob                                      OOOOO
Melon Ball                                  OOOOO
Rainbow                                     OOOOO
Jelly Shots                                  OOOOO
Bloody Brain                              OOOOO
Summer Shot                             OOOOO
4th of July                                  OOOOO
Dr. Pepper                                 OOOOO
Flaming Lamborghini                OOOOO
SET B
Mixed set of cocktails, mocktails and shooter drinks that will certainly keep your guests in a state of elation ​

MOCKTAILS (non - alcoholic)  
Appletini                                    
Shirley Temple                             
Cinderella      

COCKTAILS                  Alcohol level
Margarita                                   OOOOO                
Screwdriver                               OOOOO
Mojito                                        OOOOO    
Mango Collins                           OOOOO
Zombie                                      OOOOO    
Hara Kiri                                    OOOOO
Lycheetini                                  OOOOO    
Amaretto Sour                           OOOOO
Blue Hawaii                               OOOOO                            

SHOOTERS               Alcohol level              
Blowjob                                     OOOOO
Jelly shots                                 OOOOO
Red Headed                             OOOOO
Daiquiri                                     OOOOO
Melon Ball                                 OOOOO
Rainbow Shot                            OOOOO
Summer shot                             OOOOO
Flaming Lamborghini                OOO
OO
Mobile Bar Philippines
bottom of page